SDG 12SDG Icon

Mål 12:ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsforme

Verdensmål 12 handler om at blive mere bæredygtige i den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Delmålene handler om at håndtere kemikalier forsvarligt og reducere mængden af affald, omlægge beskatning så den afspejler miljøpåvirkningen, samt om at reducere madspild og udnytte naturressourcer effektivt.

Skal vi måle spild af mad på det, vi smider ud derhjemme, det supermarkederne smider ud eller den krumme agurk på marken? Og handler affaldsmængder om, hvor meget vi genanvender, eller hvor meget affald vi skaber? Hvad er det vigtigste at måle på, når det gælder, hvordan vi forbruger og producerer, og hvordan måler vi overhovedet på det?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål12·1

GENNEMFØR 10-ÅRS RAMMEPROGRAM FOR BÆREDYGTIGE FORBRUG- OG PRODUKTIONSMØNSTRE icon

GENNEMFØR 10-ÅRS RAMMEPROGRAM FOR BÆREDYGTIGE FORBRUG- OG PRODUKTIONSMØNSTRE

Det 10-årige Rammeprogram for Bæredygtige Forbrug- og Produktionsmønstre skal gennemføres, og alle lande skal tage handling, med de udviklede lande i spidsen, under hensyntagen til udviklingslandenes udvikling og kapaciteter.

Delmål12·2

BRUG OG HÅNDTÉR NATURRESSOURCER BÆREDYGTIGT icon

BRUG OG HÅNDTÉR NATURRESSOURCER BÆREDYGTIGT

Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Delmål12·3

HALVÉR DET GLOBALE MADSPILD PER PERSON icon

HALVÉR DET GLOBALE MADSPILD PER PERSON

Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

Delmål12·4

HÅNDTÉR KEMIKALIER OG AFFALD ANSVARLIGT icon

HÅNDTÉR KEMIKALIER OG AFFALD ANSVARLIGT

Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Delmål12·5

REDUCÉR AFFALDSMÆNGDEN BETYDELIGT icon

REDUCÉR AFFALDSMÆNGDEN BETYDELIGT

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Delmål12·6

MOTIVÉR VIRKSOMHEDER TIL AT AGERE BÆREDYGTIGT icon

MOTIVÉR VIRKSOMHEDER TIL AT AGERE BÆREDYGTIGT

Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Delmål12·7

PROMOVÉR BÆREDYGTIGHED I OFFENTLIGE INDKØB icon

PROMOVÉR BÆREDYGTIGHED I OFFENTLIGE INDKØB

Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Delmål12·8

GIV ALLE MENNESKER VIDEN OG FORSTÅELSE FOR AT KUNNE LEVE BÆREDYGTIGT icon

GIV ALLE MENNESKER VIDEN OG FORSTÅELSE FOR AT KUNNE LEVE BÆREDYGTIGT

Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

Delmål12·a

STYRK UDVIKLINGSLANDENES KAPACITET TIL BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTION icon

STYRK UDVIKLINGSLANDENES KAPACITET TIL BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Udviklingslande skal støttes i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Delmål12·b

SKAB BEDRE VÆRKTØJER TIL AT OVERVÅGE EFFEKTERNE AF BÆREDYGTIG TURISME icon

SKAB BEDRE VÆRKTØJER TIL AT OVERVÅGE EFFEKTERNE AF BÆREDYGTIG TURISME

Der skal udvikles og indføres værktøjer til at overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på bæredygtig turisme, der skaber arbejdspladser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

Delmål12·c

FJERN MARKEDSFORVRIDENDE STATSSTØTTE TIL FOSSILE BRÆNDSTOFFER icon

FJERN MARKEDSFORVRIDENDE STATSSTØTTE TIL FOSSILE BRÆNDSTOFFER

Ineffektive fossile brændstof-subsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug, skal rationaliseres ved at fjerne markedsforvridninger, i overensstemmelse med nationale forhold, herunder ved omlægning af beskatningsregler og udfasning af skadelige subsidier, hvor de eksisterer, for at afspejle deres miljøpåvirkninger, under fuld hensyntagen til de særlige behov og vilkår, der gør sig gældende for udviklingslande, og minimere eventuelle negative virkninger på deres udvikling på en måde, der beskytter de fattige og de berørte samfund.

Del vores mål