SDG 4SDG Icon

Mål 4:KVALITETS-UDDANNELSE

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Alle skal have lige adgang til uddannelse, og både drenge og piger skal have mulighed for at blive klar til skolelivet og have mulighed for at gennemføre en gratis relevant grunduddannelse. Der skal være adgang til tekniske, erhvervs-, og videregående uddannelser af høj kvalitet, og antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder til at opnå ordentlige job eller starte egne virksomheder, skal øges væsentligt. Ulighed mellem kønnene i forhold til uddannelse skal afskaffes, hvilket også omfatter de mest udsatte, såsom mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer. Det er bare nogle af delmålene under verdensmål 4.

I Danmark har alle ret til gratis grund- og videreuddannelse, men er nationale test og karaktergennemsnit det bedste udtryk for kvaliteten i vores folkeskole, eller er der andre måder at måle netop det på? Hvilke færdigheder skal børn, unge og voksne have for at få et ordentligt job og blive morgendagens iværksættere?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål4·1

GØR GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE GRATIS FOR ALLE icon

GØR GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE GRATIS FOR ALLE

Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

Delmål4·2

GIV FOLKESKOLEBØRN LIGE ADGANG TIL DAGTILBUD AF HØJ KVALITET icon

GIV FOLKESKOLEBØRN LIGE ADGANG TIL DAGTILBUD AF HØJ KVALITET

Inden 2030 skal alle piger og drenge sikres adgang til dagtilbud af høj kvalitet, så de er klar til grundskolen.

Delmål4·3

GIV ALLE LIGE ADGANG TIL TEKNISKE, ERHVERVS- OG FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSER icon

GIV ALLE LIGE ADGANG TIL TEKNISKE, ERHVERVS- OG FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Inden 2030 skal alle kvinder og mænd sikres lige adgang til teknisk, erhvervs- og højere uddannelse, herunder universitet, i høj kvalitet og til en overkommelig pris.

Delmål4·4

ØG ANTALLET AF MENNESKER, DER KAN FORSØRGE SIG SELV icon

ØG ANTALLET AF MENNESKER, DER KAN FORSØRGE SIG SELV

Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer, for beskæftigelse, gode job og iværksætteri, øges væsentligt.

Delmål4·5

AFSKAF AL DISKRIMINATION I UDDANNELSE icon

AFSKAF AL DISKRIMINATION I UDDANNELSE

Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelser afskaffes, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsrettet uddannelse for de mest udsatte grupper, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i udsatte situationer.

Delmål4·6

LÆR ALLE AT LÆSE, SKRIVE OG REGNE icon

LÆR ALLE AT LÆSE, SKRIVE OG REGNE

Inden 2030 skal alle unge og en væsentlig del af voksne, både mænd og kvinder, have opnået færdigheder i at læse og regne.

Delmål4·7

UNDERVIS I BÆREDYGTIG UDVIKLING OG GLOBALT MEDBORGERSKAB icon

UNDERVIS I BÆREDYGTIG UDVIKLING OG GLOBALT MEDBORGERSKAB

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Delmål4·a

BYG OG OPGRADÉR SIKRE OG INKLUDERENDE SKOLER icon

BYG OG OPGRADÉR SIKRE OG INKLUDERENDE SKOLER

Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så de skaber et sikkert, ikke-voldeligt, rummeligt og effektivt læringsmiljø for alle.

Delmål4·b

GIV FLERE STIPENDIER TIL HØJERE UDDANNELSE I UDVIKLINGSLANDENE icon

GIV FLERE STIPENDIER TIL HØJERE UDDANNELSE I UDVIKLINGSLANDENE

Inden 2020 skal antallet af stipendier til udviklingslande øges væsentligt globalt, især til de mindst udviklede lande, udviklingslande, der består af små øer, og afrikanske lande, for brug til indskrivning på højere uddannelser, herunder erhvervsundervisning og informations- og kommunikationsteknologi, tekniske, ingeniør- og videnskabelige programmer, i udviklede lande og andre udviklingslande.

Delmål4·c

ØG ANTALLET AF LÆRERE I UDVIKLINGSLANDENE icon

ØG ANTALLET AF LÆRERE I UDVIKLINGSLANDENE

Inden 2030 skal antallet af uddannede lærere øges væsentligt, bl.a. gennem internationalt samarbejde om læreruddannelse i udviklingslande, især de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater.

Del vores mål