SDG 14SDG Icon

Mål 14:LIVET I HAVET

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Verdensmål 14 handler om havet og inkluderer delmål om at stoppe overfiskeri og destruktive fiskemetoder, beskytte kyst- og havområder, forhindre forurening af havene, og at give småfiskere adgang til havets ressourcer og til markeder.

Er det i Danmark et spørgsmål om kvotekonger, fiskemetoder, forskning eller noget helt fjerde, der sikrer bestanden af fiskene i de danske farvande? Hvordan sikrer vi livet i havene omkring Danmark, og hvordan måler vi på det?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål14·1

REDUCÉR HAVFORURENING icon

REDUCÉR HAVFORURENING

Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Delmål14·2

BESKYT OG GENOPRET HAVETS ØKOSYSTEMER icon

BESKYT OG GENOPRET HAVETS ØKOSYSTEMER

Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

Delmål14·3

MINIMÉR FORSURING AF HAVENE icon

MINIMÉR FORSURING AF HAVENE

Indvirkningen af forsuringen af havene skal minimeres og håndteres, bl.a. gennem øget videnskabeligt samarbejde på alle niveauer.

Delmål14·4

GØR FISKERIET BÆREDYGTIGT icon

GØR FISKERIET BÆREDYGTIGT

Inden 2020 skal fiskeri reguleres effektivt, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika.

Delmål14·5

BESKYT KYST- OG HAVOMRÅDER  icon

BESKYT KYST- OG HAVOMRÅDER

Inden 2020 skal mindst 10 procent af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse med national og international lovgivning og baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige information.

Delmål14·6

AFSKAF FISKERISTØTTE, DER MEDVIRKER TIL OVERFISKERI icon

AFSKAF FISKERISTØTTE, DER MEDVIRKER TIL OVERFISKERI

Inden 2020 skal bestemte former for fiskeristøtte, der forårsager overkapacitet og overfiskeri, forbydes, og støtte, der bidrager til ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri, skal fjernes, og der skal afstås fra at indføre nye lignende støtteordninger, idet det erkendes at passende og effektiv speciel- og differentieret behandling af udviklingslande og de mindst udviklede lande bør være en integreret del af Verdenshandelsorganisationens forhandlinger om fiskeristøtteordninger.

Delmål14·7

ØG DE ØKONOMISKE FORDELE VED BÆREDYGTIG BRUG AF HAVETS RESSOURCER icon

ØG DE ØKONOMISKE FORDELE VED BÆREDYGTIG BRUG AF HAVETS RESSOURCER

Inden 2030 skal de økonomiske fordele øges for små udviklingsøstater og de mindst udviklede lande, som stammer fra bæredygtig brug af havets ressourcer, herunder bæredygtig forvaltning af fiskeri, akvakultur og turisme.

Delmål14·a

STYRK VIDENSKAB, FORSKNING OG TEKNOLOGI TIL AT GØRE HAVENE SUNDERE icon

STYRK VIDENSKAB, FORSKNING OG TEKNOLOGI TIL AT GØRE HAVENE SUNDERE

Den videnskabelige viden, forskningskapacitet og overførsels af havteknologi skal øges, idet der tages hensyn til "the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology", for at forbedre havenes sundhedstilstand og for at øge havbiodiversitetens bidrag til udviklingen i udviklingslande, især små østater under udvikling og de mindst udviklede lande.

Delmål14·b

STØT SMÅ FISKERE icon

STØT SMÅ FISKERE

Småfiskere skal gives adgang til havets ressourcer og markeder.

Delmål14·c

IMPLEMENTÉR OG HÅNDHÆV FN’S HAVRETSKONVENTION (UNCLOS) icon

IMPLEMENTÉR OG HÅNDHÆV FN’S HAVRETSKONVENTION (UNCLOS)

Beskyttelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer skal øges ved at implementere den internationale lovgivning, som afspejlet i De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS), som angiver de juridiske rammer for bevarelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer, som anført i paragraf 158 i "The future we want".

Del vores mål