SDG 15SDG Icon

Mål 15:LIVET PÅ LAND

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land. Vi skal også bekæmpe ørkendannelse, og standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Sådan lyder verdensmål 15, hvis delmål blandt andet handler om at opretholde biodiversitet, at beskytte skove og beskyttede arter og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand.

Sikrer vi livet på land i Danmark ved at plante flere træer, ved at undgå at udstykke naturområder til byggeri, eller handler det om at frede naturen fuldstændigt? Hvad er livet på land i Danmark, og hvordan måler vi på det?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål15·1

BEVAR OG GENOPRET ØKOSYSTEMER PÅ LAND OG I FERSKVAND icon

BEVAR OG GENOPRET ØKOSYSTEMER PÅ LAND OG I FERSKVAND

Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

Delmål15·2

STOP SKOVRYDNING OG GENOPRET ØDELAGTE SKOVE icon

STOP SKOVRYDNING OG GENOPRET ØDELAGTE SKOVE

Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle typer af skove fremmes, skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og skovrejsning og skovtilplantning skal væsentligt øges.

Delmål15·3

BEKÆMP ØRKENDANNELSE, OG GENOPRET UDPINT JORD icon

BEKÆMP ØRKENDANNELSE, OG GENOPRET UDPINT JORD

Inden 2030 skal ørkendannelse bekæmpes, forringet land og jord genoprettes, herunder land påvirket af ørkendannelse, tørke og oversvømmelse, og det skal forsøges at opnå en jordforringelsesneutral verden.

Delmål15·4

BESKYT ØKOSYSTEMER I BJERGENE icon

BESKYT ØKOSYSTEMER I BJERGENE

Inden 2030 skal der sikres beskyttelse af bjergøkosystemer, herunder deres biodiversitet, for at kunne øge deres evne til at bidrage til bæredygtig udvikling.

Delmål15·5

BESKYT BIODIVERSITET OG NATURLIGE LEVESTEDER icon

BESKYT BIODIVERSITET OG NATURLIGE LEVESTEDER

Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Delmål15·6

GIV FLERE ADGANG TIL GENETISKE RESSOURCER OG DERES FORDELE PÅ EN FAIR MÅDE  icon

GIV FLERE ADGANG TIL GENETISKE RESSOURCER OG DERES FORDELE PÅ EN FAIR MÅDE

Der skal fremmes retfærdig og ligelig fordeling af fordelene ved udnyttelse af genetiske ressourcer og fremme en rimelig adgang til sådanne ressourcer, som aftalt internationalt.

Delmål15·7

STOP KRYBSKYTTERI OG ULOVLIG HANDEL MED BESKYTTEDE ARTER icon

STOP KRYBSKYTTERI OG ULOVLIG HANDEL MED BESKYTTEDE ARTER

Der skal tages omgående handling for at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyre- og plantearter og adressere både efterspørgsel og udbud af ulovlige produkter af vilde dyr.

Delmål15·8

BEGRÆNS INVASIVE ARTER icon

BEGRÆNS INVASIVE ARTER

Inden 2020 skal der introduceres foranstaltninger for at forhindre indførelsen og væsentligt begrænses indvirkningen af invasive arter på land- og i vandøkosystemer, og der skal kontrolles eller udryddes de prioriterede arter.

Delmål15·9

TAG HENSYN TIL ØKOSYSTEMER OG BIODIVERSITET I NATIONAL OG LOKAL PLANLÆGNING icon

TAG HENSYN TIL ØKOSYSTEMER OG BIODIVERSITET I NATIONAL OG LOKAL PLANLÆGNING

Inden 2020 skal der integrere økosystem- og biodiversitetsværdier i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.

Delmål15·a

MOBILISÉR FINANSIERING FOR AT BESKYTTE OG BRUGE NATUREN BÆREDYGTIGT icon

MOBILISÉR FINANSIERING FOR AT BESKYTTE OG BRUGE NATUREN BÆREDYGTIGT

De finansielle ressourcer fra alle kilder til at beskytte og bruge biodiversitet og økosystemer bæredygtigt skal mobiliseres og øges betydeligt.

Delmål15·b

FINANSIÉR OG SKAB INCITAMENT TIL BÆREDYGTIGT SKOVBRUG icon

FINANSIÉR OG SKAB INCITAMENT TIL BÆREDYGTIGT SKOVBRUG

Der skal mobiliseres betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstrækkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.

Delmål15·c

BEKÆMP GLOBALT KRYBSKYTTERI OG ULOVLIG HANDEL MED BESKYTTEDE ARTER icon

BEKÆMP GLOBALT KRYBSKYTTERI OG ULOVLIG HANDEL MED BESKYTTEDE ARTER

Den globale støtte til kampen mod krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter, bl.a. gennem styrkelse af lokale samfunds muligheder for at forfølge en bæredygtig levevis skal øges.

Del vores mål