SDG 17SDG Icon

Mål 17:PARTNERSKAB FOR HANDLING

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, og øg midlerne til at nå målene. Verdensmål 17 handler om partnerskaber og om, at vi løfter bedre, når vi løfter i flok og på tværs af sektorer. Delmålene inkluderer blandt andet, at vi skal fremme partnerskaber på tværs af erhvervsliv, civilsamfund og politik, og om at dele viden om teknologier på tværs af alle skel. Der er også delmål om at sikre, at handel foregår frit mellem lande, om at opkræve skatter til at finansiere det nationale budget, og om at de mest udviklede lande giver udviklingsbistand til verdens mindst udviklede lande.

I Danmark har vi stærke traditioner for at løse problemer på tværs af sektorer, men bør vi tænke mere grænseoverskridende, eller er der nye partnerskabsformer, vi ikke har tænkt over? Hvad har vi brug for af indtægter, viden, teknologier og samarbejder for at lykkes med at opnå en bæredygtig udvikling i Danmark? Hvordan ser det ud med partnerskaberne i Danmark, og hvordan måler vi på dem?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål17·1

STYRK UDVIKLINGSLANDENES EVNE TIL AT INDSAMLE EGNE SKATTEINDTÆGTER  icon

STYRK UDVIKLINGSLANDENES EVNE TIL AT INDSAMLE EGNE SKATTEINDTÆGTER

National ressourcemobilisering skal styrkes, bl.a. gennem international støtte til udviklingslande, for at forbedre den nationale kapacitet til skatte- og andre indtægtsopkrævninger.

Delmål17·2

INDFRI UDVIKLEDE LANDES FORPLIGTELSER TIL AT GIVE UDVIKLINGSBISTAND icon

INDFRI UDVIKLEDE LANDES FORPLIGTELSER TIL AT GIVE UDVIKLINGSBISTAND

Udviklede lande skal leve fuldt op til deres officielle forpligtelser til at give udviklingsbistand, herunder mange udviklede landes løfte om at nå målet på 0,7% af bruttonationalproduktet i udviklingsbistand (ODA/BNI) til udviklingslande og 0,15% til 0,20% af ODA/BNI til de mindst udviklede lande. ODA-støtter tilskyndes til at sætte et mål om at give mindst 0,20% af ODA/BNI til de mindst udviklede lande.

Delmål17·3

MOBILISÉR FINANSIELLE RESSOURCER TIL UDVIKLINGSLANDE icon

MOBILISÉR FINANSIELLE RESSOURCER TIL UDVIKLINGSLANDE

Der skal mobiliseres yderligere finansielle ressourcer til udviklingslande fra forskellige kilder.

Delmål17·4

BISTÅ UDVIKLINGSLANDE MED AT GØRE DERES GÆLD BÆREDYGTIG icon

BISTÅ UDVIKLINGSLANDE MED AT GØRE DERES GÆLD BÆREDYGTIG

Udviklingslande skal hjælpes til at opnå langsigtede og bæredygtig gæld gennem koordinerede politikker, der skal fremme finansiering, sanering og restrukturering af gæld, alt efter hvad der er passende, og den eksterne gæld for meget gældsatte fattige lande skal adresseres med henblik på at nedsætte gældspresset.

Delmål17·5

INVESTÉR I DE MINDST UDVIKLEDE LANDE icon

INVESTÉR I DE MINDST UDVIKLEDE LANDE

Der skal vedtages og implementeres investeringsfremmende tiltag for de mindst udviklede lande.

Delmål17·6

ØG VIDENSDELING OG ADGANG TIL VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG INNOVATION icon

ØG VIDENSDELING OG ADGANG TIL VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG INNOVATION

Der skal forbedres Nord-Syd-, Syd-Syd- og det regionale triangulære samarbejde samt det internationale samarbejde omkring, og adgang til, videnskab, teknologi og innovation, og øges vidensdeling igennem gensidige aftalte vilkår, herunder forbedret koordinering af eksisterende mekanismer, især på FN-niveau, og gennem en global teknologi-faciliteringsmekanisme.

Delmål17·7

UDBRED MILJØVENLIGE TEKNOLOGIER I UDVIKLINGSLANDE icon

UDBRED MILJØVENLIGE TEKNOLOGIER I UDVIKLINGSLANDE

Udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljøtilpassede teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår, herunder koncessionsvilkår og begunstigede vilkår, skal fremmes, efter gensidig aftale.

Delmål17·8

STYRK VIDENSKAB OG INNOVATION I DE MINDST UDVIKLEDE LANDE  icon

STYRK VIDENSKAB OG INNOVATION I DE MINDST UDVIKLEDE LANDE

Teknologibanken og videnskab-, teknologi- og innovationskapacitets-opbygningsmekanismer skal igangsættes for de mindst udviklede lande inden 2017, og der skal ske en øget brug af støtteteknologier, især informations- og kommunikationsteknologier.

Delmål17·9

STYRK UDVIKLINGSLANDENES KAPACITET TIL AT OPNÅ VERDENSMÅLENE icon

STYRK UDVIKLINGSLANDENES KAPACITET TIL AT OPNÅ VERDENSMÅLENE

International støtte til implementering af effektiv og målrettet kapacitetsopbygning i udviklingslande skal styrkes, for at støtte nationale planer til implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling, herunder gennem Nord-Syd-, Syd-Syd- og triangulært samarbejde.

Delmål17·10

PROMOVÉR UNIVERSELT HANDELSSYSTEM UNDER WTO icon

PROMOVÉR UNIVERSELT HANDELSSYSTEM UNDER WTO

Der skal fremmes et universelt, regelbaseret, åbent, ikke-diskriminerende og retfærdigt multilateralt handelssystem under Verdenshandelsorganisationen, bl.a. gennem forhandlingskonklusionerne fra "Doha-udviklingsdagsordenen".

Delmål17·11

ØG UDVIKLINGSLANDENES EKSPORT  icon

ØG UDVIKLINGSLANDENES EKSPORT

Udviklingslandenes eksport skal øges betydeligt, og der skal særligt stiles efter at fordoble de mindst udviklede landes andel af den globale eksport inden 2020.

Delmål17·12

FJERN HANDELSBARRIERER FOR DE MINDST UDVIKLEDE LANDE icon

FJERN HANDELSBARRIERER FOR DE MINDST UDVIKLEDE LANDE

Der skal implementeres rettidig toldfri og kvotefri markedsadgang for alle de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens beslutninger, bl.a. ved at sikre at regler vedrørende præferenceoprindelsesland, gældende for import fra de mindst udviklede lande, er gennemsigtige og enkle, og bidrager til at give lettere markedsadgang.

Delmål17·13

STYRK DEN GLOBALE ØKONOMISKE STABILITET  icon

STYRK DEN GLOBALE ØKONOMISKE STABILITET

Den globale makroøkonomiske stabilitet skal forbedres, bl.a. gennem koordination og kohærens af politikker.

Delmål17·14

STYRK SAMMENHÆNG I POLITIKKER FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING  icon

STYRK SAMMENHÆNG I POLITIKKER FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Politikkohærens for bæredygtig udvikling skal styrkes.

Delmål17·15

RESPEKTÉR HVERT LANDS RET TIL AT FØRE EGEN POLITIK FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING   icon

RESPEKTÉR HVERT LANDS RET TIL AT FØRE EGEN POLITIK FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Der skal udvises respekt for hvert lands politiske handlerum og lederskab i forhold til at indføre og implementere politikker til udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling.

Delmål17·16

STYRK DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING  icon

STYRK DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.

Delmål17·17

TILSKYND TIL EFFEKTIVE PARTNERSKABER icon

TILSKYND TIL EFFEKTIVE PARTNERSKABER

Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

Delmål17·18

GIV ADGANG TIL BEDRE OG MERE PÅLIDELIGE DATA  icon

GIV ADGANG TIL BEDRE OG MERE PÅLIDELIGE DATA

Inden 2020 skal støtten til kapacitetsopbygning i udviklingslandene øges, herunder til de mindst udviklede lande små udviklingsøstater, for i væsentlig grad at øge tilgængeligheden af høj kvalitet, opdatereret og pålidelig data, der er disaggregeret efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrationsstatus, handicap, geografisk placering og andre relevante karakteristika i en national kontekst.

Delmål17·19

FIND BEDRE MÅLEMETODER FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING  icon

FIND BEDRE MÅLEMETODER FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Inden 2030 skal der bygges videre på eksisterende initiativer for at udvikle måling af fremskridt mod bæredygtig udvikling, som supplerer bruttonationalproduktet og den statistiske kapacitetsopbygning i udviklingslandene skal støttes.

Del vores mål