SDG 2SDG Icon

Mål 2:Stop sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

Ingen skal sulte. Ud over at få tilstrækkelig og bedre ernæring handler verdensmål 2 også om, at landbruget på alle måder skal være bæredygtigt, tilpasset klimaforandringerne og bevare naturen. Handelsbarrierer og forvridninger i de globale landbrugsmarkeder skal fjernes og forebygges. Det er essensen af delmålene for verdensmål 2.

Men er en dansker fejlernæret, når han eller hun ikke får seks stykker frugt eller grønt om dagen eller er svært overvægtig? Hvordan måler vi fejlernæring i Danmark? Og hvornår er støtten til landbruget en handelshindring, når alle lande støtter deres landbrug på forskellige måder?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål2·1

Giv alle adgang til sikker og næringsrig mad icon

Giv alle adgang til sikker og næringsrig mad

Inden 2030 skal sult være udryddet, og alle mennesker - især de fattige og de mest sårbare, herunder småbørn, - skal sikres adgang til sikker, ernæringsrig og tilstrækkelig mad hele året rundt.

Delmål2·2

Stop alle former for fejlernæring icon

Stop alle former for fejlernæring

Inden 2030 skal alle former for fejlernæring udryddes, herunder skal de internationalt aftalte delmål for væksthæmmede og afmagrede børn under 5 år nås inden 2025, og ernæringsbehovet hos unge piger, gravide og ammende kvinder samt ældre mennesker skal håndteres.

Delmål2·3

Fordobl produktiviteten for små fødevareproducenter icon

Fordobl produktiviteten for små fødevareproducenter

2.3 Inden 2030 skal landbrugsproduktiviteten og indkomsterne for små-skala fødevareproducenter fordobles, særligt for kvinder, oprindelig folk, familielandbrug, husdyrbrug og fiskere, herunder gennem sikret og lige adgang til jord, andre produktionsressourcer og tilførsler, viden, finansielle tjenester, markeder og muligheder for værditilvækst, samt beskæftigelse uden for landbruget.

Delmål2·4

GØR FØDEVAREPRODUKTIONEN MERE BÆREDYGTIG  icon

GØR FØDEVAREPRODUKTIONEN MERE BÆREDYGTIG

Inden 2030 skal der sikres bæredygtige fødevareproduktionssystemer og implementeres modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion, medvirker til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpasning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som fremskynder forbedring af land og jordkvalitet.

Delmål2·5

BEVAR DEN GENETISKE MANGFOLDIGHED I FØDVAREPRODUKTIONEN icon

BEVAR DEN GENETISKE MANGFOLDIGHED I FØDVAREPRODUKTIONEN

Inden 2020 skal den genetiske diversitet bevares for såsæd, opdyrkede planter, landbrugsopdræt og husdyr, samt deres relaterede vilde arter, herunder gennem fornuftigt forvaltet og diversificerede såsæd- og plantebanker på nationalt, regionalt og internationalt niveau, og der skal fremmes adgang til, samt retfærdig fordeling af goderne ved udnyttelse af de generiske ressourcer og den associerede traditionelle viden, som internationalt aftalt.

Delmål2·A

Investér i landdistrikters infrastruktur og landbrugsforskning  icon

Investér i landdistrikters infrastruktur og landbrugsforskning

Investeringer skal øges, blandt andet gennem forbedret internationalt samarbejde, i landdistrikternes infrastruktur, i landbrugsforskning og konsulenttjenester, i teknologiudvikling samt i genbanker for planter og husdyr, for at forbedre landbrugets produktivitetskapacitet i udviklingslande, især i de mindst udviklede lande.

Delmål2·B

Forebyg handelsbarrierer og markedsforvridninger i landbruget icon

Forebyg handelsbarrierer og markedsforvridninger i landbruget

Handelsbarrierer og forvridninger i de globale landbrugsmarkeder skal fjernes og forebygges, herunder via parallel afskaffelse af alle former for eksportstøtte til landbruget og alle eksportforanstaltninger med tilsvarende effekt, i overensstemmelse med mandatet fra Doha-udviklingsrunden.

Delmål2·C

Gør fødevaremarkeder mere stabile og giv bedre adgang til markedsinformation icon

Gør fødevaremarkeder mere stabile og giv bedre adgang til markedsinformation

Der skal vedtages tiltag, der skal sikre, at fødevaremarkederne og de heraf afledte markeder fungerer ordentligt, og som er med til at sikre rettidig adgang til markedsinformationer, herunder fødevarelagre, for derved at hjælpe med at begrænse ekstreme udsving i fødevarepriserne.

Del vores mål